نظارت

 

اهداف

     - نظارت بر فعاليت واحدهاي فناوري
     - ارزيابي روند رشد واحدها
     - تطبيق فعاليت هاي واحد با اهداف تبيين شده در طرح تجاري (Business Plan) واحد
     - ارائه مشاوره هاي لازم به واحد با استفاده از خروجي سيستم ارزيابي و نظارت
     - برقراري تعامل موثر و مستمر بين مركز رشد ، ناظر و واحد فناوري
     - نظارت بر ارزيابي واحدها با رعايت استقلال آنها
 

وظایـف

  • کمیته ی نظارت

              بررسی و تحلیل ‌برنامه های كوتاه مدت و میان مدت واحد

              بررسي فعالیت های واحد و انطباق آن با طرح تجاری

              ارائه مشاوره های لازم در جهت بهبود فعالیت های واحد

  • مـركز رشد

              دريافت گزارش هاي عملكرد واحد

              تحليل و ارزيابي گزارش عملكرد واحد با توجه به طرح تجاری و برنامه ها

              اعلام نتيجه ارزيابي و پيشنهادات به واحد

              تصویب تغيير ايده محوري واحد در صورت لزوم

              برگزاري جلسات شوراي نظارت

              برگزاري جلسات کمیته نظارت با حضور مسئول واحد ، ناظر و نماينده مركز رشد

  • واحـد فناور

              ارائه گزارش هاي عملکرد منطبق با طرح تجاري

              ارائه مستندات پيشرفت ايده و فعاليت هاي توسعه اي واحد

              شركت در جلسات مركز رشد درصورت لزوم

              اجراي پيشنهادات ارائه شده

  • نـاظر

              نظارت بر كليه فعاليت هاي واحد در راستاي اهداف تبيين شده در طرح تجاري

              ارائه گزارش فعاليت واحد تحت نظارت به مرکز رشد

              شركت در جلسات بررسي طرح تجاري واحد

              شركت در جلسات تحليل و ارزيابي عملکرد واحد

              تاييد درخواست هاي مالي - اعتباري و ساير خدمات موردنياز واحد (منطبق بر طرح تجاري)

              شناسايي مشكلات ، نيازها و توانايي هاي واحد در جهت بهبود عملكرد و توسعه فعاليت ها

              ارائه مشاوره هاي لازم به واحد با هدف رشد و توسعه كيفي و كمي واحد

 

روند انجام نظارت و ارزیابی واحدهای مستقر

     - پايش طرح تجاري توسط كارشناس مركز رشد
     - دريافت برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت واحد
     - درخواست گزارش عملكرد از واحد و ناظر (در قالب سوالات موردي)
     - بررسي و تطبيق عملكرد واحد با نظر كارشناسي ناظر و طرح تجاري واحد
     - برگزاري جلسه كميته نظارت و ارائه مشاوره هاي لازم
     - اعلام نتيجه ارزيابي به واحد (رونوشت به ناظر)

 

روال نظارت و ارزیابی واحدها                                 شاخص های ارزیابی        
                                                         

 

 گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها